Boekingsvoorwaardcn en privacy verklaring

Privacy verklaring van Intermodel

 

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intermodelhoudt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of Global Data Protection Regulation (GDPR)

 Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelstellingen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 Indien u na het lezen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover kan dit via onderstaand mailadres:

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 Uw persoonsgegevens worden door Intermodelbeheerd en verwerkt met het doel u te presenteren via fotomateriaal aan opdrachtgevers.

 Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u beheren en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en foto
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Uiterlijke kenmerken zoals kleur haar, kleur ogen etc.
 • Eventuele hobby’s

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen worden gebruikt om u te promoten via onze website.

Echter uw mail of telefoon – en adresgegevens worden door ons nooit vrijgegeven zonder uw toestemming.

Bewaartermijn

Intermodel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging van de gegevens

 Intermodel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen via ons mailadres  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wijziging privacy verklaring

Intermodel kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De historiek wordt bijgehouden.

 

 

Boekingsvoorwaarden van bij Intermodels aangesloten modellen en visagisten.

Artikel 1 Algemeen

lid 1 Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en fotomodellen en visagisten (verder “model(en)”, gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

lid 2 De opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het gebruik van de publicatierechten van een model, na betaling van het factuurbedrag, genoemd in artikel 2 lid 1 en slechts op een wijze zoals dit vooraf met het model via Inter Model is overeengekomen. Enig ander gebruik is niet toegestaan, met name wat is genoemd in artikel 4 en 5.

Artikel 2 Boekingen

lid 1 Een boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Het model verbindt zicht tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum ( verder “boekingsdatum”) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Inter Model voor verleende diensten door model en Inter Model. De boekings-overeenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Inter Model met het model verbindt (verder “boeken”) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder “factuurbedrag”).

lid 2 Het factuurbedrag is de som van :

 1. Modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, toeslagen en bijzondere toeslagen.
 2. De reistijd
 3. De agencyfee 15% of 20% over a en b.
 4. De reiskosten.
 5. De btw over het totaal.

lid 3 Modellen kunnen worden geboekt per hele dag, halve dag of per uur.

Artikel 3 Standaardtarieven

lid 1 De door de modellen vastgestelde standaardtarieven zijn op aanvraag. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van het bureau, zijn de standaard-tarieven bindend.

lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatie-rechten uitgedrukt in:

 1. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft stat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
 2. Halvedagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13:00 uur, dan wel aan te vangen na 14:00 uur.
 3. Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt een toeslag van € 12,50 berekend.

lid 3 Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na boekingsdatum binnen België, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en recalme-folders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gbruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

lid 4 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Inter Model wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

lid 5 Indien werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en doorpassen en dergelijke niet langer dan twee uur in beslag nemen, geldt de helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in rekening gebracht.

Artikel 4 Toeslagen

lid 1 In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de standaardtarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief..

 1. Voor werkzaamheden tussen 24:00 en 8:00 uur bedraagt de toeslag tweemaal het standaardtarief.
 2. B. Bij naaktopnamen bedraagt de toeslag minimaal een halve standaarddagtarief; daarboven komt een toeslag welke 100% van het standaardtarief bedraagt.
 3. Voor lingerie-en/of ondergoedopnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief.
 4. Voor het gebruik in andere alnden bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief en andere toeslagen. ( m.u.v. Duitsland en Belgie 100%)
 5. Voor bill-boards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays/p.o.s. material etc. tarieven op aanvraag.
 6. Voor commercials op de belgische zenders.
 7. Indien de onder artiekel 3 lid 3 genoemde termijn verstreken is, verkrijt de opdrachtgever, tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag, tesamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in België, aansluitend op de genoemde periode.
 8. Indiend de onder artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage.
 9. Indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit, of het materiaal gebruik gemaakt.

lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Inter Model wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 5 Bijzondere toeslagen

lid 1 Voor de afwijkingen van het gebruik, als genoemd in artikel 3 lid 3 en/of artikel4, moeten terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via Inter Model).

Het model is gerechtigd tot een nader evereen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:

 1. CD-hoezen, boekomslagen, kalaenders, stickers etc.
 2. Internet toepassingen.
 3. Verpakkingen.
 4. Bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen.
 5. Video/DVD/tv/film/CD-rom opnamen, of andere (nieuwe) opnamemedia; bij de voor tv commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag, alleen indien deze afwijkt van hetgeen in artikel 4 lid 1 onder f staat vermeld.
 6. Live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor video/tv bestemd.
 7. Exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst.
 8. Campagnes langer dan 12 maanden.
 9. Hierboven niet benoemde media/tot op heden nog onbekende media.
 10. Meer dan een medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking in een tv-commercial.
 11. Omzetting van het ene medium in een ander medium.
 12. Meer dan een onderwerp van het materiaal.

lid2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Inter Model wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model ( van Inter Model)

Artikel 6 Reizen

lid 1 Voor de reistijd, te berekenen vanaf Antwerpen naar de opnamelocatie, wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar halve uren. Bij een hele dagboeking wordt geen reistijd in rekening gebracht.

lid 2 Indien de werkzaamheden buiten Antwerpen worden verricht, dien de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van het openbaar vervoer. In geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed. In geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxi-kosten te vergoeden.

lid 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.

lid 4 Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Betalingen

lid 1 Inter Model factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Inter Model, rekeningnummer 001-5401083-05 onder vermelding van het factuur-nummer.

lid 2 In geval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden – onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 – de buitengerechtelijke kosten tussen de parijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15 % van het factuurbedrag.

lid 3 Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of Inter model onverminderd de rechte die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.

lid 4 Alle kosten welke door het model en/of Inter Model worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Inter Model, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, Voornoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75 vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

lid 5 Indien er door het model en/of Inter Model kosten (buiten) gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

lid 6 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvagen factuur. De opdrachtgever is al dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

lid 7 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling ivan de factuur.

Artikel 8 Opties

Het model kan via Inter Model aan de opdracht-gever/ optant het voorrangsrecht (verder “optie”) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging. Indien een andere o opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boeking-overeenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

Artikel 9 “Mooi-weerboekingen”

Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder “mooi-weerboeking”), dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 10 Annuleringen

lid 1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.

lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat annuleringtermijn even lang als boekings-termijn is.

Artikel 11 Boetebeding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3,4,5,6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder da ingbreke-stellin is vereist, ten gunste van het model en Inter Model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

lid 1 Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van Inter Model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Inter Model niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

lid 2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings) overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Inter Model.

lid 3 Het model en of Inter Model kunnen niet langer dan een jaar na boekingsdatum aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de boekingsovereenkomst.

artikel 13 Derden

lid 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeekomst niet overtreffen behouden zijn/haar vooraf-gaande, schriftelijke toestemming (via Inter Model).

lid 2 Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

lid 3 Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van lid 1

lid 4 Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurte van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.

lid 5 Alle betalingen van de boetes verlopen via Inter Model die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model wordt overgemaakt.

artikel 14 Geschillenregeling

Op deze boekingsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle uit een met het model en of Inter Model gesloten (boekings)overeenkomst voortvloeiende geschillen wordt beoordeeld naar Belgisch recht